Vállalkozási szerződés


 

amely létrejött egyrészről a …………………………………… (székhely:, telephely:, cg.:, adószám:, képviseli:), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

másrészről az Eurochrom Kereskedelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Potyondi u. 7., telephely: 9700 Szombathely, Nádasdy u. 27., cg.: 18-09-106408, adószám: 13531625-2-18, képviseli: Oláh János) , mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:


 

 1. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig legyártja a Megrendelő által átadott tervdokumentációk alapján a megrendelni kívánt szerszámokat, alkatrészeket, gépet, géprészt, kötőelemet (a továbbiakban: termék). Vállalkozó feladatait részletesen tartalmazza az alkatreszportal.hu oldalról kapott, eseti ajánlatkérés részét tartalmazó műszaki leírás és tervdokumentáció.

 2. A teljesítés határideje: alkatreszportal.hu oldalról kapott, eseti ajánlatkérésben feltüntetett dátum

 3. A Megrendelő minden szükséges információt megad a Vállalkozó számára.

 4. A Megrendelt termék elkészítésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

 5. A termék előállításához szükséges alapanyagot Vállalkozó köteles beszerezni vagy biztosítani.


 

 1. Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt megrendelést a legjobb tudása szerint köteles elvégezni.

 2. A Vállalkozó a tevékenységet köteles az elvárható gondossággal végezni. Az elvárható gondosság elmulasztásából adódó károkért felel.

 3. A Vállalkozó tevékenységéhez alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mintha az adott feladatot maga végezte volna el.

 4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a termék határidőre történő legyártását akadályozza. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

 5. A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés során együttműködik és kapcsolatot tart a Megrendelő által kijelölt személlyel/személyekkel.


 

 1. Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát, és az olyan munkát is, amely nélkül a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).


 

 1. Megrendelő köteles megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, vagy a megrendelő utólagosan bocsát rendelkezésre.


 

 1. Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).


 

 1. Megrendelő az 1. pontban megjelölt tevékenységért a Vállalkozó részére az eseti megrendelés vállalkozói díját köteles megfizetni, mely a Vállalkozó ajánlata alapján, és a Megrendelő hivatalos megrendelése alapján képződik.

 2. A Megrendelő a vállalkozói díjat utólag, a szerződés tárgyát képező tevékenység elvégzése, illetve a termék átadása után kibocsátott és átadott számla ellenében, a számla átvételétől számított 15 napon belül teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára. Esetileg ettől a határidőtől el lehet térni, amennyiben a felek ebben megegyeznek.

 3. A vállalkozói díj akkor minősül megfizetettnek, amikor az a Vállalkozó fenti bankszámláján jóváírásra kerül.


 

 1. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2. pontban vállalt teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

 3. Amennyiben a teljesítés lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

 4. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja.

 5. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

 6. Felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződések megkötésekor, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

 7. A jelen szerződés a felek teljes megegyezését tartalmazza, minden ezzel ellentétes korábbi, akár írásbeli, akár szóbeli megállapodás ezennel hatályát veszti.

 8. Felek megállapodnak abban, hogy minden olyan információt, amely jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, bizalmasan kezelnek - különösképp a Vállalkozónak átadott tervdokumentációkat, műszaki leírásokat.

 9. Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik félről tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használják fel, továbbá harmadik személyek számára semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé. E kötelezettség a szerződés megszűnése után is hatályban marad.

 10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kapcsolódó rendelkezései irányadóak.

 11. Békés úton nem rendezhető jogvita esetére a felek a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét kötik ki.

 12. Felek jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják, amely módosításnak tartalmaznia kell a jelen szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is.

 13. Jelen szerződés 3 oldalból áll, 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, közösen értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Szombathely,……………………


 


 

 

………………………………………………………………….

………………….

Vállalkozó

 

…………………………………………………………………..

Eurochrom Kft.

Megrendelő